مذاکرات انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

درباره‌ی صابر رمضان زاده

حتما ببینید

فصلنامه دنیای بسته بندی و تجارت تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ منتشر شد