انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران » admin http://ispst-pack.ir حفظ کالا با ماندرگاری بالا برای حمایت از کالای ایرانی Sun, 09 Dec 2018 15:18:41 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.3.17 معرفی انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در برنامه شبکه اقتصادی شبکه یک سیما(پایش) http://ispst-pack.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1/ http://ispst-pack.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1/#comments Tue, 04 Dec 2018 09:56:40 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3140 نوشته معرفی انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در برنامه شبکه اقتصادی شبکه یک سیما(پایش) اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته معرفی انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در برنامه شبکه اقتصادی شبکه یک سیما(پایش) اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1/feed/ 0
به اطلاع مخاطبین و اعضای محترم انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران می رساند: http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81/ http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81/#comments Tue, 20 Nov 2018 05:45:51 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3128 نوشته به اطلاع مخاطبین و اعضای محترم انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران می رساند: اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۹_۰۸-۱۸-۴۱

نوشته به اطلاع مخاطبین و اعضای محترم انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران می رساند: اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81/feed/ 0
اطلاعیه مهم در خصوص شرکت در دوره های بسته بندی با حمایت شهرک های صنعتی استان قزوین http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa/ http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa/#comments Sat, 17 Nov 2018 07:22:51 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3123 نوشته اطلاعیه مهم در خصوص شرکت در دوره های بسته بندی با حمایت شهرک های صنعتی استان قزوین اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
photo_۲۰۱۸-۱۱-۱۶_۲۱-۵۲-۵۶

نوشته اطلاعیه مهم در خصوص شرکت در دوره های بسته بندی با حمایت شهرک های صنعتی استان قزوین اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa/feed/ 0
حضور شرکت سازمان تجارت جهانی جترو (ژاپن) در اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d8%aa%d8%b1%d9%88-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86/ http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d8%aa%d8%b1%d9%88-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86/#comments Sun, 11 Nov 2018 08:02:44 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3118 نوشته حضور شرکت سازمان تجارت جهانی جترو (ژاپن) در اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
20 [1]

نوشته حضور شرکت سازمان تجارت جهانی جترو (ژاپن) در اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d8%aa%d8%b1%d9%88-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86/feed/ 0
اطلاعیه دوره های آموزشی بسته بندی شرکت شهرک های صنعتی قزوین http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa/ http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa/#comments Sun, 04 Nov 2018 07:42:10 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3112 نوشته اطلاعیه دوره های آموزشی بسته بندی شرکت شهرک های صنعتی قزوین اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
654654654

نوشته اطلاعیه دوره های آموزشی بسته بندی شرکت شهرک های صنعتی قزوین اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa/feed/ 0
اطلاعیه شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c/ http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c/#comments Sat, 03 Nov 2018 11:18:40 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3106 نوشته اطلاعیه شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
400

نوشته اطلاعیه شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c/feed/ 0
گفتگو رئیس انجمن علوم و فناوری بسته بندی با جام جم آنلاین درباره اهمیت بسته بندی در توسعه صادرات غیر نفتی http://ispst-pack.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af/ http://ispst-pack.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af/#comments Sun, 28 Oct 2018 21:48:41 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3099 برای دانلود کامل مصاحبه کلیک کنید

نوشته گفتگو رئیس انجمن علوم و فناوری بسته بندی با جام جم آنلاین درباره اهمیت بسته بندی در توسعه صادرات غیر نفتی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
برای دانلود کامل مصاحبه کلیک کنید

دانلود مصاحبه به صورت کامل

نوشته گفتگو رئیس انجمن علوم و فناوری بسته بندی با جام جم آنلاین درباره اهمیت بسته بندی در توسعه صادرات غیر نفتی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af/feed/ 0
فراخوان حمایت مالی از دوره های آموزشی http://ispst-pack.ir/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/ http://ispst-pack.ir/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/#comments Sat, 27 Oct 2018 09:36:05 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3090 نوشته فراخوان حمایت مالی از دوره های آموزشی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
انجمن

نوشته فراخوان حمایت مالی از دوره های آموزشی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/feed/ 0
حمایت مالی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b2/ http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b2/#comments Wed, 17 Oct 2018 11:37:26 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3086 نوشته حمایت مالی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
22

نوشته حمایت مالی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b2/feed/ 0
دوره های مختلف آموزش بسته بندی با حمایت شرکت شهرک های صنعتی قزوین http://ispst-pack.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa/ http://ispst-pack.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa/#comments Wed, 17 Oct 2018 11:34:31 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3083 نوشته دوره های مختلف آموزش بسته بندی با حمایت شرکت شهرک های صنعتی قزوین اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
photo_۲۰۱۸-۱۰-۱۷_۱۴-۳۰-۰۹

نوشته دوره های مختلف آموزش بسته بندی با حمایت شرکت شهرک های صنعتی قزوین اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa/feed/ 0