انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران » اخبار http://ispst-pack.ir حفظ کالا با ماندرگاری بالا برای حمایت از کالای ایرانی Mon, 08 Apr 2019 19:30:24 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.3.19 اولین شماره فصلنامه علمی ،پژوهشی و تجاری http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%8c%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%a7/ http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%8c%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%a7/#comments Wed, 13 Mar 2019 19:38:06 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3225 نوشته اولین شماره فصلنامه علمی ،پژوهشی و تجاری اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته اولین شماره فصلنامه علمی ،پژوهشی و تجاری اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%8c%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%a7/feed/ 0
دوره استاندارد آزمون های بسته بندی و پلاستیک های بسته بندی http://ispst-pack.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%84/ http://ispst-pack.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%84/#comments Mon, 11 Mar 2019 20:06:42 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3220 نوشته دوره استاندارد آزمون های بسته بندی و پلاستیک های بسته بندی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته دوره استاندارد آزمون های بسته بندی و پلاستیک های بسته بندی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%84/feed/ 0
اطلاعیه : قابل توجه تولیدکنندگان محصولات ایرانی http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84/ http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84/#comments Thu, 28 Feb 2019 20:47:00 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3195 نوشته اطلاعیه : قابل توجه تولیدکنندگان محصولات ایرانی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته اطلاعیه : قابل توجه تولیدکنندگان محصولات ایرانی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84/feed/ 0
اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان گرامی http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c/ http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c/#comments Thu, 28 Feb 2019 20:44:50 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3192 نوشته اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان گرامی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان گرامی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c/feed/ 0
تک هوشمند بسته بندی برای تضمین سلامت مصرف http://ispst-pack.ir/%d8%aa%da%a9-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b5/ http://ispst-pack.ir/%d8%aa%da%a9-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b5/#comments Mon, 25 Feb 2019 18:07:48 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3182 نوشته تک هوشمند بسته بندی برای تضمین سلامت مصرف اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته تک هوشمند بسته بندی برای تضمین سلامت مصرف اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%aa%da%a9-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b5/feed/ 0
اطلاعیه مهم در خصوص عضویت در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85/ http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85/#comments Mon, 04 Feb 2019 04:36:18 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3174 نوشته اطلاعیه مهم در خصوص عضویت در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
photo_۲۰۱۹-۰۲-۰۳_۲۱-۳۲-۴۱

نوشته اطلاعیه مهم در خصوص عضویت در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85/feed/ 0
اطلاعیه: برگزاری کارگاه آموزش بسته بندی http://ispst-pack.ir/3170-2/ http://ispst-pack.ir/3170-2/#comments Sun, 20 Jan 2019 05:27:01 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3170 نوشته اطلاعیه: برگزاری کارگاه آموزش بسته بندی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
photo_۲۰۱۹-۰۱-۱۹_۲۱-۱۸-۱۲

نوشته اطلاعیه: برگزاری کارگاه آموزش بسته بندی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/3170-2/feed/ 0
کارگاه طراحی بسته بندی مواد غذایی http://ispst-pack.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c/ http://ispst-pack.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c/#comments Mon, 31 Dec 2018 13:30:45 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3163 نوشته کارگاه طراحی بسته بندی مواد غذایی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
pack1

نوشته کارگاه طراحی بسته بندی مواد غذایی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/ 0
زمان و مکان برگزاری کنفرانس http://ispst-pack.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3/ http://ispst-pack.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3/#comments Fri, 14 Dec 2018 16:30:46 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3158 نوشته زمان و مکان برگزاری کنفرانس اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته زمان و مکان برگزاری کنفرانس اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3/feed/ 0
اطلاعیه دبیرخانه کنفرانس بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c/ http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c/#comments Thu, 13 Dec 2018 10:35:59 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3155 نوشته اطلاعیه دبیرخانه کنفرانس بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته اطلاعیه دبیرخانه کنفرانس بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c/feed/ 0