انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir حفظ کالا با ماندرگاری بالا برای حمایت از کالای ایرانی Tue, 11 Jun 2019 18:49:56 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.3.19 کاندیداتورهای حاضر در مجمع انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران ۹۸/۳/۲۸ http://ispst-pack.ir/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-3/ http://ispst-pack.ir/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-3/#comments Tue, 11 Jun 2019 13:14:25 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3373 نوشته کاندیداتورهای حاضر در مجمع انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران ۹۸/۳/۲۸ اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته کاندیداتورهای حاضر در مجمع انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران ۹۸/۳/۲۸ اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-3/feed/ 0
کاندیداتورهای حاضر در مجمع انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران ۹۸/۳/۲۸ http://ispst-pack.ir/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-2/ http://ispst-pack.ir/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-2/#comments Tue, 11 Jun 2019 11:38:18 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3368 نوشته کاندیداتورهای حاضر در مجمع انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران ۹۸/۳/۲۸ اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته کاندیداتورهای حاضر در مجمع انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران ۹۸/۳/۲۸ اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-2/feed/ 0
آگهی برگزاری مجمع انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9/ http://ispst-pack.ir/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9/#comments Sun, 09 Jun 2019 10:00:21 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3362 نوشته آگهی برگزاری مجمع انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته آگهی برگزاری مجمع انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9/feed/ 0
آگهی فراخوان جذب دانشجو برای همکاری با انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7/ http://ispst-pack.ir/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7/#comments Sat, 01 Jun 2019 07:30:34 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3341 نوشته آگهی فراخوان جذب دانشجو برای همکاری با انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته آگهی فراخوان جذب دانشجو برای همکاری با انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7/feed/ 0
تاریخ پایان ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری بسته بند ایران http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af/ http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af/#comments Sat, 01 Jun 2019 07:27:43 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3339 نوشته تاریخ پایان ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری بسته بند ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته تاریخ پایان ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری بسته بند ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af/feed/ 0
برگزاری مجمع انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8/ http://ispst-pack.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8/#comments Sat, 01 Jun 2019 07:24:08 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3337 نوشته برگزاری مجمع انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته برگزاری مجمع انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8/feed/ 0
برگزاری دوره آموزش بسته بندی در صنعت مبلمان به درخواست دانشگاه علمی- کاربردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون http://ispst-pack.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%a8/ http://ispst-pack.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%a8/#comments Sat, 01 Jun 2019 07:19:11 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3335 نوشته برگزاری دوره آموزش بسته بندی در صنعت مبلمان به درخواست دانشگاه علمی- کاربردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته برگزاری دوره آموزش بسته بندی در صنعت مبلمان به درخواست دانشگاه علمی- کاربردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%a8/feed/ 0
برگزاری دوره آموزش بسته بندی در صنعت مبلمان مورخ۹۸/۳/۹ در مرکز علمی – کاربردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af/ http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af/#comments Sat, 01 Jun 2019 07:12:43 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3328 نوشته برگزاری دوره آموزش بسته بندی در صنعت مبلمان مورخ۹۸/۳/۹ در مرکز علمی – کاربردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته برگزاری دوره آموزش بسته بندی در صنعت مبلمان مورخ۹۸/۳/۹ در مرکز علمی – کاربردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af/feed/ 0
برگزاری دوره آموزش بسته بندی به درخواست دانشگاه علمی و کاربردی صنعت مبلمان و دکوراسیون http://ispst-pack.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3/ http://ispst-pack.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3/#comments Sat, 01 Jun 2019 04:33:05 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3318 نوشته برگزاری دوره آموزش بسته بندی به درخواست دانشگاه علمی و کاربردی صنعت مبلمان و دکوراسیون اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته برگزاری دوره آموزش بسته بندی به درخواست دانشگاه علمی و کاربردی صنعت مبلمان و دکوراسیون اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3/feed/ 0
برگزاری دوره آموزش بسته بندی مبلمان و دکوراسیون ۹۸/۳/۹ http://ispst-pack.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af/ http://ispst-pack.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af/#comments Sat, 01 Jun 2019 04:28:12 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3315 نوشته برگزاری دوره آموزش بسته بندی مبلمان و دکوراسیون ۹۸/۳/۹ اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته برگزاری دوره آموزش بسته بندی مبلمان و دکوراسیون ۹۸/۳/۹ اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af/feed/ 0