انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir حفظ کالا با ماندرگاری بالا برای حمایت از کالای ایرانی Wed, 17 Jul 2019 09:25:14 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.3.19 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک http://ispst-pack.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/ http://ispst-pack.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/#comments Wed, 17 Jul 2019 09:25:14 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3435       سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک    

نوشته سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
 

 

 

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

 

 

نوشته سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/feed/ 0
دومین نمایشگاه بین المللی سلولز و…. http://ispst-pack.ir/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84%d8%b2-%d9%88/ http://ispst-pack.ir/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84%d8%b2-%d9%88/#comments Wed, 17 Jul 2019 06:05:38 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3433       دومین نمایشگاه بین المللی سلولز و….

نوشته دومین نمایشگاه بین المللی سلولز و…. اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
 

 

 

دومین نمایشگاه بین المللی سلولز و….

نوشته دومین نمایشگاه بین المللی سلولز و…. اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84%d8%b2-%d9%88/feed/ 0
حضور اعضای هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88/ http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88/#comments Wed, 17 Jul 2019 06:03:05 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3430         حضور اعضای هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  

نوشته حضور اعضای هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
 

 

 

 

حضور اعضای هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 

نوشته حضور اعضای هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88/feed/ 0
تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-4/ http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-4/#comments Wed, 17 Jul 2019 06:00:25 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3427     تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور

نوشته تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
 

 

تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور

نوشته تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-4/feed/ 0
بیان توجه به اهمیت و ضرورت صنعت بسته بندی و….. http://ispst-pack.ir/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af/ http://ispst-pack.ir/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af/#comments Wed, 17 Jul 2019 05:57:48 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3424       بیان توجه به اهمیت و ضرورت صنعت بسته بندی و…..

نوشته بیان توجه به اهمیت و ضرورت صنعت بسته بندی و….. اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
 

 

 

بیان توجه به اهمیت و ضرورت صنعت بسته بندی و…..

نوشته بیان توجه به اهمیت و ضرورت صنعت بسته بندی و….. اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af/feed/ 0
توجه به رعایت استانداردها ،حفظ محیط زیست و… http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%8c%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c/ http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%8c%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c/#comments Wed, 17 Jul 2019 05:54:23 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3421       توجه به رعایت استانداردها ،حفظ محیط زیست و…

نوشته توجه به رعایت استانداردها ،حفظ محیط زیست و… اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
 

 

 

توجه به رعایت استانداردها ،حفظ محیط زیست و…

نوشته توجه به رعایت استانداردها ،حفظ محیط زیست و… اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%8c%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c/feed/ 0
تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-3/ http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-3/#comments Wed, 17 Jul 2019 05:52:11 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3418     تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور  

نوشته تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
 

 

تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور

 

نوشته تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-3/feed/ 0
تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-2/ http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-2/#comments Wed, 17 Jul 2019 05:48:32 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3415       تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور توسط انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

نوشته تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
 

 

 

تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور توسط انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

نوشته تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-2/feed/ 0
تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/ http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/#comments Wed, 17 Jul 2019 05:46:11 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3412       تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور توسط انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

نوشته تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
 

 

 

تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور توسط انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

نوشته تاکید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر تهیه گزارش آسیب شناسی صنعت بسته بندی کشور اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/feed/ 0
حضور هیئت مدیره انجمن در مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی مورخ۹۸/۴/۲۳ http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c/ http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c/#comments Wed, 17 Jul 2019 05:42:42 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3409         حضور هیئت مدیره انجمن در مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی مورخ۹۸/۴/۲۳

نوشته حضور هیئت مدیره انجمن در مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی مورخ۹۸/۴/۲۳ اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
 

 

 

 

حضور هیئت مدیره انجمن در مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی مورخ۹۸/۴/۲۳

نوشته حضور هیئت مدیره انجمن در مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی مورخ۹۸/۴/۲۳ اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c/feed/ 0