انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir حفظ کالا با ماندرگاری بالا برای حمایت از کالای ایرانی Sat, 11 Nov 2017 05:37:33 +0000 fa-IR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.3.13 آشنایی با فعالیت های گروه بسته بندی مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی http://ispst-pack.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9/ http://ispst-pack.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9/#comments Sun, 05 Nov 2017 07:07:47 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=2685 بسته بندی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در بازاریابی یک محصول، عامل مؤثری در رشد فروش کالا شناخته شده است و ش رکتها و  دولتها برای افزایش توان رقابتی خود در بازارهای داخلی و خارجی از آن بهره می برند  . صنعت  بسته بندی در هر کشور، نماینده رشد ساختار بازار ،توان صادرات، عرضه …

نوشته آشنایی با فعالیت های گروه بسته بندی مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
بسته بندی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در بازاریابی یک محصول، عامل مؤثری در رشد فروش کالا شناخته شده است و ش رکتها و  دولتها برای افزایش توان رقابتی خود در بازارهای داخلی و خارجی از آن بهره می برند  .

صنعت  بسته بندی در هر کشور، نماینده رشد ساختار بازار ،توان صادرات، عرضه صحیح محصول و خدمات است؛ زیرا بسته بندی به طور کلی با مصرف، تولید، فنّاوری و بازار ارتباط تنگاتنگ دارد .

مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی در سال ۷۷۳۱ با هدف نهادینه نمودن تحقیقات و مطالعات سازمان لجستیک در دانشگاه جامع امام حسین)ع( به منظور دستیابی به اهداف زیر تأسیس گردید:

 • ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
 • تولید و توسعه دانش و فناوری لجستیکی
 • حل مسائل و مشکلات لجستیکی
 • استفاده از ظرفیت مازاد جهت بهبود و توسعه  سیستمهای لجستیکی نیروهای مسلح،           بخشهای دولتی و خصوصی از آن جا که بسته بندی در اکثر فعالیت های لجستیکی به خصوص خرید، توزیع، حمل  ونقل،         ذخیرهسازی، بازیافت و فروش نقش زیادی ایفا کرده و عامل بسیار مؤثری در اصلاح روشها، کاهش هزینه ها و رضایت مصرف کنندگان           میباشد لذا در این مرکز که کلیه ابعاد سیستم های لجستیکی مورد بررسی قرار می گیرند به طور جدّی به موضوع بس تهبندی پرداخته  میشود.

توجه کافی و شایسته به  بسته بندی چه دستاوردهایی را به دنبال دارد

 • ایجاد انگیزه در مصرف کننده جهت خرید محصول
 • کاهش صدمات ناشی از عوامل مکانیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی
 • کاهش هزینه حمل ونقل
 • ایجاد اشتغال
 • رضایت مصرف کننده
 • افزایش زمان حفظ و نگهداری کالای فاسد شدنی
 • کاهش ضایعات مواد غذایی در محیط زیست
 • تبدیل زباله ها به مواد قابل مصرف دیگر
 • توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی

لازم به ذکر است این مرکز تحقیقاتی به عنوان یک کارکرد اصلی خود، به طور مستمر با مراکز تخصصی بسته بندی در داخل و خارج در ارتباط بوده و در این راستا نشریات تخصصی و  پایگاههای اطلاعاتی مرتبط با بسته بندی را در اینترنت شناسایی می کند.

امید است با رویکرد انجام تحقیقات بنیادی برنامه ریزی شده و با انجام یک حمایت مناسب مالی، این مرکز بتواند در آینده به دستاوردهای ارزشمند دیگری دست یابد و با انتشار آن ها علاوه بر ترویج موضوع بسته بندی و علوم مرتبط با آن ،دیگر مراکز و محققین فعال در این عرصه را بتواند بهره مند سازد و در نهایت موجب شکوفایی صنایع به علت کاربردی شدن این نتایج باشیم.

نوشته آشنایی با فعالیت های گروه بسته بندی مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9/feed/ 0
آشنایی با انجمن علمی بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ http://ispst-pack.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/#comments Sun, 05 Nov 2017 07:06:46 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=2683 معرفی هدف از تشکیل انجمن علمی بسته بندی ایران ، ابتدا شناخت و کسب دانش در زمینه مسائل و مباحث انجام شده درباره آن ،  آسیبشناسی به عنوان یک رشته دانشگاهی،  نبود متخصصین و افراد خبره صنعت بس تهبندی با مدرک دانشگاهی، سپس ارائه راهکار و ساختار مناسب جدید  بهمنظور رفع مشکلات و  نارساییهای فعلی …

نوشته آشنایی با انجمن علمی بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
معرفی

هدف از تشکیل انجمن علمی بسته بندی ایران ، ابتدا شناخت و کسب دانش در زمینه مسائل و مباحث انجام شده درباره آن ،  آسیبشناسی به عنوان یک رشته دانشگاهی،  نبود متخصصین و افراد خبره صنعت بس تهبندی با مدرک دانشگاهی، سپس ارائه راهکار و ساختار مناسب جدید  بهمنظور رفع مشکلات و  نارساییهای فعلی صنعت  بستهبندی  میباشد .به صورتی که با الگویی مناسب انتخاب افراد برگزیده و شایسته در  دانشگاهها و صنعت صورت گرفته،  استعدادها و  تواناییهای افراد تشخیص داده شده و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده و سودجویی مؤسساتی که آثار روحی و روانی بر علم بسته بندی و به تبعات آن کاهش  ناهنجاریها و آس یبهای اجتماعی،  اقتصادی و سیاسی است .

مهم ترین اهداف به قرار ذیل  میباشد.

اهداف

 • ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین وزارتخانه ها، س ازمانها ، بنگاهها و…
 • استفاده از ظرفیت مازاد جهت بهبود و توسعه سیستمهای بسته بندی• حل مسائل و مشکلات راهبردی برای توسعه صنعت بسته بندی
 • ایجاد مرکز مطالعاتی به منظور رصد آخرین نوآوری ها در حوزه بسته بندی
 • تولید و توسعه دانش و فناوری های نوین بسته بندی
 • طراحی و اجرای دورههای آموزشی کوتاه  مدت، بلند مدت و سمینارهای تخصصی
 • فراهم شدن زمینه ای برای روحیه تحقیق ، کارگروهی، نوآوری های آموزشی،  خلاقیت ها و  کارآفرینیها
 • تحقیق و پاسخگویی به نیازهای علمی و کاربردی بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور
 • صنعت صادرات محصولات داخل کشور
 • شناخت نخبگان و متخصصان علمی و صنعتی به دلیل نبود رشته دانشگاهی و ضعف آن
 • خارج شدن از وضعیت تک محصولی و توسعه صادرات محصولات تولیدی داخل کشور
 • عدم شناخت کافی به علم بستهبندی و موضوعات آن با سایر صنایع
 • ضعف تولیدکنندگان کالا به طراحی و شرایط بسته بندی محصول
 • تغییر وضعیت موجود و ارائه راه حل و الگوهایی برای دستیابی به رشته دانشگاهی و تبعات آن پذیرش دانشجو بهعنوان  مهمترین عامل برای کسب شغل و جایگاه اجتماعی مناسب• جلوگیری از  ناهنجاریها و آسیب های روانی،  اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی که از چالش های اصلی کشور است.
 • مشارکت دانشگاه ها به عنوان اصلی ترین عامل پذیرش دانشجو با توجه به اینکه از نظر اشتغال، زمینه مناسبی دارد.

اطلاع رسانی انجمن بسته بندی

 • فصل نامه علمی – ترویجی علوم و فنون بسته بندی
 • کتاب های تخصصی بسته بندی
 • استانداردهای جهانی بسته بندی
 • مقالات بسته بندی
 • انجمن ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بسته بندیبرنامه های راهبردی پنج ساله انجمن شناخت روش های نوین بسته بندی
 • رشد، توسعه و اشاعه فرهنگ بسته بندی
 • رشد و توسعه نیروی انسانی
 • تشکیل بانک اطلاعاتی و توسعه فرآیند اطلاع رسانی بستهبندی
 • برقراری ارتباط با مراکز بین المللی فعال در زمینه بسته بندی توسعه استانداردهای بسته بندی
 • بازنگری ضوابط و ایجاد تسهیلات لازم در راستای توسعه بسته بندی در صنایع مختلف
 • کوشش در راستای ساماندهی ملی بس تهبندی و ایجاد زیر ساخت های لازم

کمیته های تخصصی انجمن

محور                        موضوع                 فعالیت ها

ماشین آلات             اقلام هدف          گروه های تخصصی مواد             مواد غذایی         آموزش و پژوهش فناوری مواد       شوینده   انتشارات

ظروف                   مواد دارویی       آمار و اطلاعاتطراحی و چاپ        مواد شیمیایی       پذیرش و روابط عمومی

نوشته آشنایی با انجمن علمی بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/ 0
رشته بسته بندی در دانشگاهای کشور نداریم http://ispst-pack.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ http://ispst-pack.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#comments Tue, 31 Oct 2017 07:40:23 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=2672   دانلود مصاحبه

نوشته رشته بسته بندی در دانشگاهای کشور نداریم اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
5555

 

دانلود مصاحبه

نوشته رشته بسته بندی در دانشگاهای کشور نداریم اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0
معرفی انجمن های علمی مرتبط با بسته بندی http://ispst-pack.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/ http://ispst-pack.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/#comments Tue, 31 Oct 2017 07:33:37 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=2676 دانلود فایل انجمن ها

نوشته معرفی انجمن های علمی مرتبط با بسته بندی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
دانلود فایل انجمن ها

نوشته معرفی انجمن های علمی مرتبط با بسته بندی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/feed/ 0
آگهی تغییرات موسسه انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c/ http://ispst-pack.ir/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c/#comments Tue, 10 Oct 2017 08:30:51 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=2650 آگهی تغییرات موسسه انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران به شماره ثبت ۴۰۴۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۱۳ به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ و مجوز شماره ۳/۱۲۷۱۶۴ مورخ ۹۶/۶/۱۴ وزارت علوم تحقیقات و فناوری نصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی امام پور چاکری به کد ملی ۲۵۹۳۲۳۴۶۹۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.

نوشته آگهی تغییرات موسسه انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
آگهی تغییرات موسسه انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران به شماره ثبت ۴۰۴۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۱۳ به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ و مجوز شماره ۳/۱۲۷۱۶۴ مورخ ۹۶/۶/۱۴ وزارت علوم تحقیقات و فناوری نصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مصطفی امام پور چاکری به کد ملی ۲۵۹۳۲۳۴۶۹۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.

نوشته آگهی تغییرات موسسه انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c/feed/ 0
فراخوان گذراندن واحد کارورزی http://ispst-pack.ir/2644-2/ http://ispst-pack.ir/2644-2/#comments Tue, 10 Oct 2017 05:19:10 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=2644 نوشته فراخوان گذراندن واحد کارورزی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
6

نوشته فراخوان گذراندن واحد کارورزی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/2644-2/feed/ 0
صنعت بسته‌بندی گمشده صادرات غیرنفتی http://ispst-pack.ir/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%af%d9%85%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c/ http://ispst-pack.ir/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%af%d9%85%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c/#comments Sun, 08 Oct 2017 06:34:09 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=2640   دانلود مصاحبه

نوشته صنعت بسته‌بندی گمشده صادرات غیرنفتی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
333

 

دانلود مصاحبه

نوشته صنعت بسته‌بندی گمشده صادرات غیرنفتی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%af%d9%85%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c/feed/ 0
TOP 20 BEST VALUE PACKAGING PROGRAMS 2017 http://ispst-pack.ir/top-20-best-value-packaging-programs-2017/ http://ispst-pack.ir/top-20-best-value-packaging-programs-2017/#comments Sat, 07 Oct 2017 11:17:47 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=2636 TOP 20 BEST VALUE PACKAGING PROGRAMS 2017 Top 20 Best Value Packaging Programs 2017 ۲۸۱۶ Few consumers ever stop to think about the packaging their products come in – unless, of course, the packaging doesn’t work. That’s the scenario packaging engineers work to avoid. While we may not pay much attention to it on an …

نوشته TOP 20 BEST VALUE PACKAGING PROGRAMS 2017 اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>

TOP 20 BEST VALUE PACKAGING PROGRAMS 2017

Top 20 Best Value Packaging Programs 2017

۲۸۱۶

Few consumers ever stop to think about the packaging their products come in – unless, of course, the packaging doesn’t work. That’s the scenario packaging engineers work to avoid. While we may not pay much attention to it on an everyday basis, taken altogether, packaging is the 3rd largest industry in the world, encompassing everything from the boxes and bags enclosing our food to the complex and critically important means for transporting dangerous and hazardous materials.

Michigan State University was the first school to offer a specialized degree program in packaging science, beginning in 1952, and the first to create a dedicated school for the field, but since that time packaging design and engineering has grown into a diverse and multi-faceted part of higher education. Many packaging degrees are in engineering departments and related to Mechanical Engineering; in fact, one of the most reliable ways to enter the field is by earning a degree in Mechanical Engineering with a certificate or concentration in Packaging.

Other programs focus on the design aspect of packaging, and find themselves housed in Graphic Design or business and marketing schools. Others may be in chemistry programs (such as paper engineering) or food and agriculture (for food-specific packaging programs). New, alternative certification options are beginning to appear as well, such as the pioneering certificate offered by The Packaging School, a program designed by award-winning Clemson University faculty.

Whether the program focuses on the science of packaging, or the visual design and selling of products, Packaging Science is a highly rewarding and stable career; one packaging science faculty member reports on Quora that students have seen starting salaries upward of $85,000. Payscale data shows a more conservative figure, though still respectable around $67,000. In the internet age, as e-commerce has turned into everyday commerce, companies like Amazon have made us take delivery for granted, packaging – for marketing, for shipping, for shelf life – is more important than ever.

[read our new article on how Packaging is found to be the 3rd largest industry in the world]

With so much potential, and so much opportunity, students may not know where to begin searching for a packaging science degree program. That’s why Value Colleges has done the research on this resurgent and growing field to find the best values out there today. To determine value, Value Colleges relies on three main data points:

 • Affordability (IPEDS Annual Undergraduate Tuition – non-resident rate used)
 • Reputation (U.S. NEWS Overall Score)
 • ROI (U.S. Department of Education’s College Scorecard salary data)

Schools were issued a bonus point if the institution is an Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI) partner school. PMMI is the foremost organization dedicated to the packaging and processing industry, including equipment manufacturers, suppliers, and service providers.

۱-California Polytechnic State University

Cal Poly shapes engineering and scientific research and learning as one of the most influential and most rewarding institutions in the world.

image source

An internationally-recognized model for technology, engineering, and applied science education, California Polytechnic State University is one of the leading institutions of its kind. Recognized for the highest ROI of any California public university (next to UC Berkeley), Cal Poly proves its value with world-class programs led by highly decorated faculty, from computer engineering to business. With graduates highly sought by employers, Cal Poly has long been known as one of the best places for students heading into a scientific career. Cal Poly is also named as the top regional university in the west by U.S. News & World Report.

Cal Poly offers two distinctive programs in the packaging engineering field: the BS in Industrial Technology and Packaging is a top interdisciplinary program bringing together engineering, design, supply chain management, and entrepreneurship courses. The MS in Packaging Value Chain is a highly competitive, fully online graduate degree that pulls together interdisciplinary courses to prepare graduates for managerial and leadership roles, including design, finance, and analytics. Both programs are models for the field, with the high job market value of the Cal Poly name giving graduates a lot of assurance going into their careers.

Degree Type: MS and BS

Annual Cost: $9075 (Undergrad Resident)

$۲۰,۲۳۵ (Undergrad Non-Resident) 

$۶۷۳۸ (Grad Resident)

$۱۵,۶۶۶ (Grad Non-Resident)

۲-San Jose State University

San Jose State University is Silicon Valley’s favorite source for recruiting, a status that makes it one of the most desirable public institutions in the nation.

image source

A large, public research institution in the California State University system, San Jose State University is noted for their deep and very rewarding relationship with nearby Silicon Valley. As such, SJSU has some of the most competitive and highly-ranked engineering programs in the nation, including computer and software engineering, electrical engineering, and more. SJSU sends more graduates to Silicon Valley than any other school in California, and alumni support for the university has only increased its reputation as one of the best places for aspiring engineers.

SJSU offers an unusual interdisciplinary program focused on food packaging: the BS in Nutritional Science with a concentration in Packaging. This exceptional major brings together not only nutrition and food science, but design, processing, materials, and all of the many demands that come into creating, packing, and shipping food. Such an intensive and thorough program in this area is rare, and SJSU’s affordable tuition, both for California residents and non-residents, has given it a solid reputation as a value.

Degree Type: BS

Annual Cost: $7418 (Resident) 

$۱۸,۵۷۸ (Non-Resident)

۳-University of Wisconsin – Stout

The University of Wisconsin-Stout brings polytechnic expertise and a high ROI to Wisconsin’s students.

image source

Named as Wisconsin’s public polytechnic institute, the University of Wisconsin-Stout has a special mission and purpose – to bring affordable, accessible public education in engineering, applied science, healthcare, and other professional and technical fields to the people of Wisconsin. With this particular vision, Stout has quickly become one of the state’s most diverse, accomplished, and desirable institutions, with students from across the nation coming to Wisconsin for top-notch engineering programs.

UW-Stout offers a BS in Packaging dedicated specifically for prospective engineers and designers in the packaging field. The program has been built on the needs of industry, with an emphasis on analytical and problem-solving skills that use the available technology to its fullest potential. For further study the Stout MS in Manufacturing Engineering offers the courses students need to focus on the technical aspects of packaging, from development and design to testing. Both programs use hands-on, experiential learning, and the MS degree can even be earned fully online for working professionals.

Degree Type: BS and MS

Cost: $9,395 (Undergrad Resident)

$۱۷,۱۴۱ (Undergrad Non-Resident)

$۶,۸۷۸ (Grad Resident)

$۸,۶۲۱ (Grad Non-Resident)

۴-Missouri University of Science & Technology

Missouri S&T is a leading engineering and technology institution nationally, and one of the most trusted names in the Midwest.

image source

Ranked in the top engineering schools in the nation by U.S. News & World Report, Missouri University of Science and Technology – better known as Missouri S&T – began its life as a mining school before growing into a leading applied science, technology, mechanical, and engineering research university. Missouri S&T is noted for their model undergraduate research opportunities, including many award-winning student engineering projects, as well as deep connections to the industry sector of the Midwest, giving students a strong presence in the job market.

MS&T offers a BS in Engineering Management degree program that offers unprecedented flexibility and breadth. While there is no specifically named packaging concentration, the Engineering Management curriculum leaves room for specializations in areas like design, production management, design and integration, and quality assurance that can easily be crafted into a degree appropriate for a packaging design and engineering career. MS&T’s reasonable tuition rate, and highly trusted reputation, make all the difference for graduates.

Degree Type: BS

Cost: $9057 (Resident)

$۲۵,۲۷۳ (Non-Resident)

۵-Purdue University – Northwest

Purdue University Northwest offers some of the Midwest’s most compelling and cutting-edge engineering and mechanical technology programs.

image source

Purdue University Northwest is one of the newest institutions in the Midwest, founded by a merger of Purdue Calumet and Purdue North Central in just 2016. One of the benefits of this merger has been increased exposure for the Center for Packaging Machinery Industry, a cutting-edge research institute dedicated to collaboration with industry partners first established by Purdue Calumet’s College of Technology. This innovation provides the foundation for Purdue Northwest’s Mechatronics Engineering program.

Purdue Northwest’s BS in Mechatronics Engineering Technology is a new paradigm program combining mechanical engineering, electrical engineering, and manufacturing into a highly flexible degree. Purdue Northwest’s model mechatronics lab is the setting for a program that can provide career opportunities as a Packaging Engineer, as well as related paths such as machine design and human/machine interface. It’s a program like no other from a university synonymous with excellence.

Degree Type: BS 

Cost: $7478 (Resident)

$۱۶,۸۹۶ (Non-Resident)

۶-University of Florida

The University of Florida is an American public land-grant, sea-grant, and space-grant research university on a 2,000-acre campus in Gainesville, Florida.

image source

One of the foremost public research universities in the South, the University of Florida is the state’s flagship land, sea, and space-grant institution, ranked among the top 15 public universities in the nation by U.S. News & World Report. UF is a nationally respected leader in the sciences, including top-ranked programs in engineering, agricultural sciences, biology and biochemistry, and more. As one of the largest research institutions in the nation, UF is most renowned for their groundbreaking programs in biotechnology.

UF’s expertise in engineering, biology, and technology come together in their unique BS in Biological Engineering-Packaging Engineering concentration. This program, part of the larger Biological Engineering major, focuses on all of the aspects involved in the design and creation of food packaging, from computer design skills to biochemistry and physics. The University of Florida’s wide, strong connections to industry and business in the region promises a secure presence in a competitive job market for graduates.

Degree Type: BS

Cost: $6381 (Resident)

$۲۸,۶۵۹ (Non-Resident)

۷-Virginia Tech

One of the most respected public polytechnics in the nation, Virginia Tech has been a major player in scientific and engineering education for generations.

image source

The Virginia Polytechnic Institute and State University is widely recognized as one of the top public universities, and particularly as one of the best engineering schools, in the nation, with high rankings from U.S. News & World Report and other ranking agencies. In addition to their excellent engineering programs, Virginia Tech is notable for their College of Agriculture and Life Sciences, the Pamplin College of Business, and the College of Natural Resources and Environment, one of the most respected and influential environmental science schools in the world.

The CNRE’s Department of Sustainable Biomaterials offers a unique BS in Packaging Systems and Design focused on the growing need for environmentally responsible and sustainable packaging systems now and in the future. This exceptional program is built on the Center of Packaging and Unit Load Design, a specialized research center, and includes strong student support, small classes, and hands-on experience including internships and employment opportunities. With the Virginia Tech reputation, strong industry connections, and a specialized education second to none, graduates can trust their investment.

Degree Type: BS

Cost: $12,852 (Resident)

$۲۹,۹۷۵ (Non-Resident)

۸-Rutgers University

Rutgers University brings over two centuries of excellence, and one of the most reputable names in higher education, to the state of New Jersey.

image source

One of the oldest universities in the US – in fact, one of the nine colonial colleges founded before the American Revolution – Rutgers University is also one of the most current and innovative, never resting on its history. As New Jersey’s land-grant institution, Rutgers is best known for their agriculture and engineering programs, and its influence throughout the Northeast, with deep industry and government connections, is unparalleled. Rutgers’ School of Engineering is one of the most respected in the nation, with more than a dozen dedicated research centers and numerous specializations such as the exceptional Packaging Engineering program.

Rutgers offers BS and MS degree programs in Packaging Engineering, focusing on the interdisciplinary skills necessary to design, manufacture, and market packaging in a variety of fields. For working professionals already in a related field, undergraduate and graduate certificates provide a lower-cost and less intensive credential for promotion and advancement. As the first engineering school with a packaging specialization, Rutgers is a leader in a new and exciting field, and a trusted name in the higher education marketplace.

Degree Type: BS, MS, Graduate Certificate 

Cost: $14,372 (Undergraduate Resident)

$۳۰,۰۲۳ (Undergraduate Non-Resident)

$۱۶,۵۳۶ (Graudate Resident) 

$۲۸,۱۲۸ (Graduate Non-Resident)

۹-Dunwoody College of Technology

Dunwoody College of Technology leads Minneapolis in technical education as the only private tech school in the region.

image source

The only private technical college in the region, Dunwoody College of Technology is a highly respected institution focusing on career preparation and vocational training for students interested in highly technical fields like computer science, robotics, and machining. Students who want to enter the workforce quickly, without a bachelor’s degree, find a thorough education and trusted reputation in Dunwoody College. Largely focused on 2-year associate’s degrees, Dunwoody is the Midwest’s leading institution of its kind.

Dunwoody College offers two Associate of Applied Science degree programs that could lead to a career in packaging. The AAS in Graphic Design makes use of Dunwoody’s top-notch printing and packaging lab and 21st century design studio to give students experience in every aspect of designing and producing packaging. The AAS in Automated Systems and Robotics, in its own right, is designed according to the standards of the Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI) and the Institute of Packing Professionals (IoPP) to give students everything they need for a career in design and management.

Degree Type: AAS

Cost: $20,428

۱۰-Rochester Institute of Technology

Rochester Institute of Technology is one of the most trusted institutions in the north for science and technology.

image source

Dating back to the 1891 merger of a literary society and a mechanics school, the Rochester Institute of Technology has always kept pace with the changes in applied science, engineering, business, and the arts, and earned its U.S. News & World Report status as one of the ten best regional institutions in the North. RIT is known for its professional and career focus, including a model co-op education program that connects students to industry partners. A strong job market presence added to RIT’s academic rigor makes for an all-around value.

RIT offers both BS and MS degree programs in Packaging Science, offered by the College of Applied Science & Technology. The RIT BS in Packaging Science is recognized as one of the most effective in the nation, combining hands-on laboratory learning with a co-op experience that provides students with employment opportunities. The MS in Packaging Science program from RIT is ideal both for working professionals in the field who want to earn credential for advancement, and recent graduates who are adding a specialization to their degree. RIT graduates have a high level of job placement and a high ROI, making for a solid investment.

Degree Type: BS and MS

Cost: $38,568 (Undergraduate) 

$۴۱,۸۰۴ (Graduate)

۱۱-Clemson University

Clemson University leads South Carolina, and the southern region, in scientific, technical, and engineering education.

image source

Clemson University is a highly respected, public research institution, one of the top 25 public universities at the national level according to U.S. News & World Report, and one of the south’s leaders in agriculture, engineering, and health sciences. An aggressive expansion and investment over the 21st century has led to a steady rise in national reputation for Clemson, and as South Carolina’s land and sea-grant university, Clemson has been a pioneer in science education for the south.

The Clemson Department of Food, Nutrition, and Packaging Sciences offers BS and MSprograms in Packaging Science that are designed to give a varied interdisciplinary grounding in all of the science and business that goes into creating packaging for products, food, health care supplies and more. This interdisciplinary program draws on many of Clemson’s strengths, from food and biological sciences to health care and business, and an accelerated program allows undergraduate students to earn their BS and MS combined in only 5 years. With strong corporate partnerships, Clemson packaging graduates go onto the job market with a distinct advantage.

Degree Type: BS and MS

Cost: $14,708 (Undergrad Resident)

$۳۴,۵۹۰ (Undergrad Non-Resident) 

$۸,۸۲۶ (Grad Resident) 

$۱۸,۴۲۴ (Grad Non-Resident)

۱۲-Michigan State University

One of the best public research universities in the Midwest, Michigan State University offers a large selection of online graduate degree programs.

image source

Michigan State University was the first land-grant, public research university in the nation, a history that has led to its reputation as one of the nation’s most renowned institutions for applied science, engineering, agriculture, and business. MSU pioneered fields like communications and hospitality, and is noted as one of the strongest institutions for job market performance in the Midwest, with intensive attention from industry recruiters in business, engineering, and other fields. Further MSU also created packaging science as we know it.

As the first university to offer a packaging degree, in 1952, and the first to establish a dedicated School of Packaging, Michigan State has the field perfected. Students in the MSU School of Packaging can earn a BS or MS degree, as well as a rare PhD in Packaging for those who wish to enter an academic or research career. Students not only learn the most current and up-to-date technical knowledge, but the full range of the field, from human factors and environmental impact, to quality protection and damage prevention. With MSU’s reputation in the field, graduates will be turning away offers.

Degree Type: BS, MS, and PhD

Cost: $14,062 (Undergrad Resident) 

$۳۷,۸۹۰ (Undergrad Non-Resident) 

$۱۶,۷۶۴ (Graduate Resident) 

$۳۲,۹۴۰ (Graduate Non-Resident)

۱۳-Wisconsin Indianhead Technical College

Wisconsin Indianhead Technical College has a major role to play in technical and career training for the state of Wisconsin.

image source

A multi-campus technical college based in northern Wisconsin, Wisconsin Indianhead Technical College is a career-training school with a large impact on the state’s citizens: as many as 1 in 9 residents have taken a course from WITC in some form, or over 600,000 people. As a technical college, WITC is responsible for providing the people of Wisconsin with an affordable and accessible means to earn the credentials and skills they need to enter their careers, and WITC does that job well.

For students and working adults who want to get their start in the packaging field, but are not ready to commit to a full four-year program, WITC offers an Associate’s of Applied Science degree program in Automated Packaging Systems Technician. This program provides all of the technical skills necessary to enter the field at a technician level, with hands-on learning from experienced experts. It’s a low-cost commitment that can open the door to a rewarding career and further expertise.

Degree Type: AAS

Cost: $4598 (Resident)

$۶۶۸۴ (Non-Resident)

۱۴-Indiana State University

Indiana State University is one of the leading regional institutions in the Midwest, and a key to professional and technical education for the state of Indiana.

image source

Regularly ranked among the best regional institutions in the Midwest by the Princeton Review, Indiana State University has a strong reputation for value, community service, and job placement for graduates. As a regional university, Indiana State emphasizes accessibility, ensuring that any Indiana citizens who want a quality professional or technical education can attend. The Scott College of Business is well-respected in the region, and the College of Technology has a growing reputation.

Both programs inform the College of Technology’s Packaging Engineering Technology BS degree program at Indiana State, an industry-focused curriculum that prepares students for both the technical demands of the field, as well as the management aspects of leading projects. Top of the line laboratories and experiential learning from a knowledgeable faculty gives students an excellent entry point into the packaging field, from design and marketing to manufacturing. Further, Indiana State’s excellent student support and professional development have given graduates a high rate of job placement, making ISU a reliable investment.

Degree Type: BS

Cost: $8746 (Resident)

$۱۹,۰۷۶ (Non-Resident)

۱۵-Appalachian State University

No university knows the culture and needs of the Appalachian Mountains region like Appalachian State University.

image source

Part of the highly respected University of North Carolina system, Appalachian State University is a large public research institution with a deep connection to the mountain region of North Carolina, from arts and culture to industry and government. Dating back to 1899, Appalachian has been a key to professional and technical education in the region for well over a century, and their commitment to community service has made Appalachian a vital part of life for North Carolina’s residents.

Appalachian State’s Department of Art is spearheading an innovative approach to packaging science with Appalachian’s BS in Graphic Arts and Imaging Technology, a design-centered program emphasizing the visual, production, and distribution aspects of packaging. Combining art, technology, and management, the GAIT program prepares students for a wide range of career paths and incorporates a community and global engagement component to foster responsibility and service. It’s everything Appalachian is renowned for, and a 21st century value.

Degree Type: BS

Cost: $7136 (Resident)

$۲۱,۶۵۲ (Non-Resident)

۱۶-Pittsburg State University

Pittsburg State University, also called Pitt State or PSU, is a public university with approximately 7,479 students located in Pittsburg, Kansas.

image source

A small, regional public university in rural southeastern Kansas, Pittsburg State University has an important mission, meeting the educational needs of Kansans with low faculty-student ratios and strong student support. Historically situated in coal country, Pitt State today plays a major role in helping the people of the region adapt to a professional and industrial economy by offering top-quality degree programs in necessary areas like business, technology, and education.

Pittsburg State’s BS in Technology degree in Graphic Communications offers a concentration in Packaging Graphics that is oriented toward the technical requirements of creating and distributing the graphic elements of packaging. The Graphic Communications degree emphasizes flexible basic knowledge that can be adapted to a variety of career paths, including designer, research, sales, and management, giving graduates entry into a growing field. Pittsburg State’s low tuition rate, in turn, makes for a quicker return on graduates’ time and money.

Degree Type: BST

Cost: $6910 (Resident)

$۱۷,۶۶۲ (Non-Resident)

۱۷-Fashion Institute of Technology (SUNY)

One of the most influential institutions of its kind, the Fashion Institute of Technology dominates design education in New York and the US.

image source

One of the world’s foremost universities for fashion, graphic design, and business, the Fashion Institute of Technology is a respected part of the State University of New York system, dominating fashion education since 1944. Obviously, its New York City location, in the Chelsea neighborhood of Manhattan, has made FIT one of the most well-connected institutions in the world for art and design, and their prominence has brought them the most experienced faculty and promising students in the nation.

FIT’s BFA in Packaging Design is the only degree of its kind in the nation, and is therefore a highly competitive, influential, and innovative degree destined to be imitated. The Packaging Design BFA emphasizes applying research, analysis, and creative thinking to branding, consumer behavior, and marketing trends to create effective packaging. FIT’s reputation all but guarantees graduates a place in the competitive New York marketplace, working for some of the best-known companies in the world.

Degree Type: BFA

Cost: $5335 (Resident)

$۱۴,۵۱۵ (Non-Resident)

۱۸-Western Michigan University

Western Michigan University is a top-tier Midwestern institution with innovative and world-changing programs.

image source

A large, public research institution based in America’s most whimsically-named city, Kalamazoo, MI, Western Michigan University is known as a nationally-ranked, top-tier institution by U.S. News & World Report. In addition to being recognized as a top military-friendly institution, WMU is also known for their excellent student support, with small classes, close personal mentorship from professors, and ample opportunities for hands-on research for undergraduates. All of these benefits make WMU one of the best choices for Midwestern students.

WMU offers two packaging-related degree programs. The BSE in Paper Engineering focuses on the chemistry, processing, and development of the paper industry, from environmental science and recycling technology to new forms of paper making and manufacturing. The BSE in Engineering Design, on the other hand, emphasizes computer modeling, testing, and design to improve manufacturing. Both feature hands-on research and internships, and both can be used as a stepping stone into a high-order packaging career.

Degree Type: BSE

Cost: $11,493 (Resident)

$۲۶,۸۵۱ (Non-Resident)

۱۹-The Packaging School

The Packaging School is offering a new model for engineering education, with a program designed by the best of Clemson University’s packaging faculty.

image source

A unique, fully-online certificate program, The Packaging School may be a glimpse into the future of higher education in packaging and design. Developed by faculty from Clemson University (#11), the Packaging School is an innovative and entrepreneurial online community that seeks to bring together professionals in the packaging field for education, networking, and discussion. This licensed program has already proven itself with graduate hires by numerous corporations and businesses throughout the region.

As the exclusive licensee of a professional packaging curriculum developed at Clemson University’s acclaimed packaging science degree program, the Packaging School offers an affordable, 12-course, fully online program in the packaging industry. The Packaging School’s curriculum is designed specifically to help working adults earn credentials for career change or advancement in their current packaging-related career, or to help working professionals network and update their knowledge of their field. They also complement the degree progress of students who are looking to get a packaging credential on their resume, but are unable to attend one of the other 20 schools on our list. The online certification is an exciting new method of education, and the Packaging School is certainly not going to be the only game in town for long.

Degree Type: Certificate 

Cost: $3999 (Complete Program)

۲۰-University of Memphis

The University of Memphis is deeply tied to its home city, providing professional education opportunity for the people of western Tennessee.

image source

A large, public research institution, and the flagship of the Tennessee Board of Regents system, the University of Memphis is known for its diversity and excellence. Founded in 1912 as a normal school (teacher’s college), the University of Memphis is a major part of life and culture in the city, with a strong regional reputation for excellence and innovation. As one of Tennessee’s foremost universities, UofM is central to professional and technical education in the state.

UofM’s Department of Mechanical Engineering offers a graduate certificate in Packaging Engineering that is designed for working engineers who want credentials for advancement, working professionals in another field looking for a career change, and current graduate students who want a specialization. This 9-credit certificate program gives students a grounding in the basics of packaging, including design, distribution, and hands-on research opportunities. It’s an affordable and convenient way to make a change or open up a career path in the packaging industry.

Degree Type: Certificate 

Cost: $8820 (Resident)

$۱۷,۶۰۴ (Non-Resident)

©۲۰۱۷ Value Colleges. All Rights Reserved.

نوشته TOP 20 BEST VALUE PACKAGING PROGRAMS 2017 اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/top-20-best-value-packaging-programs-2017/feed/ 0
لیست محققین در خارج کشور http://ispst-pack.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/ http://ispst-pack.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/#comments Sat, 07 Oct 2017 10:44:16 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=2621 لیست محققین بسته بندی خارج کشور of Karli Verghese Dr Ajay Kathuria Dr Akira Hosoyama Dr Akos Mojzes Dr Andrew East Dr Anja Geburtig Dr Celia Kueh Dr Changfeng Ge Dr Cristina Guzmán Dr Daniel Goodwin Dr Eva Martínez Dr Gregory Batt Dr Hendrik Schifferstein Dr Hiroaki Kitazawa Dr Javier de la Fuente Dr Jay …

نوشته لیست محققین در خارج کشور اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
لیست محققین بسته بندی خارج کشور

of Karli Verghese

Dr Ajay Kathuria

Dr Akira Hosoyama

Dr Akos Mojzes

Dr Andrew East

Dr Anja Geburtig

Dr Celia Kueh

Dr Changfeng Ge

Dr Cristina Guzmán

Dr Daniel Goodwin

Dr Eva Martínez

Dr Gregory Batt

Dr Hendrik Schifferstein

Dr Hiroaki Kitazawa

Dr Javier de la Fuente

Dr Jay Singh

Dr John Bethke

Dr Jose M Lagaron

Dr Joseph Hotchkiss

Dr Kazuki Tsuda

Dr Koushik Saha

Dr Marielle E.H. Creusen

Dr Marit Kvalvaag Pettersen

Dr Mika Vähä-Nissi

Dr Rafael Gavara

Dr Renee Wever

Dr Sílvia Tondella Dantas

Dr Takamasa Nakajima

Dr Tamal Ghosh

Dr Thomas Goedecke

Dr Vincent Rouillard

Dr Young-Min Shim

Dr Yves Wyser

Dr. Eng. Thomas Trost

George Tuszkiewicz

Mr Andreas Hörsken

Mr Francisco Sánchez

Mr Gerado Arrambide Paz

Mr Gerrit Hasselmann

Mr Gonzalo Martinez-Hermosill

Mr Jaime Boscá

Mr Justin O’Sullivan

Mr Kawaguchi Kazuaki

Mr Marcel Neitsch

Mr Mario Eiben

Mr Patrick Poitevin

Mr Qiang Chen

Mr Raúl Moreno

Mr Simon Lockrey

Mr Soren Ostergaard

Mr Vicente Sales-Vivó

Mrs Binglin Lu

Mrs Brigitte Wulder

Mrs Hanne Larsen

Ms Eva Schlick-Hasper

Ms Marleen Calcoen

Ms Satu Jokinen

Ms Thea Sipiläinen-Malm

Ms Virpi Korhonen

Prof Paul Singh

Prof Douglas Moyer

Prof Selcuk Yildirim

Prof. Katsuhiko Saito

نوشته لیست محققین در خارج کشور اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/feed/ 0
در خارج از کشور http://ispst-pack.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac/ http://ispst-pack.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac/#comments Sat, 07 Oct 2017 10:43:39 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=2625 نوشته در خارج از کشور اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته در خارج از کشور اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac/feed/ 0