انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir حفظ کالا با ماندرگاری بالا برای حمایت از کالای ایرانی Sat, 06 Oct 2018 10:31:59 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.3.17 آسیب های ناشی از عدم توجه به ضعف بسته بندی در ایران http://ispst-pack.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86/ http://ispst-pack.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86/#comments Sat, 06 Oct 2018 10:31:59 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3078 نوشته آسیب های ناشی از عدم توجه به ضعف بسته بندی در ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
photo_۲۰۱۸-۱۰-۰۳_۰۸-۵۹-۴۳ (2)

نوشته آسیب های ناشی از عدم توجه به ضعف بسته بندی در ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86/feed/ 0
چهارمین دوره از مجموعه آموزش های بسته بندی شرکت نفت بهران http://ispst-pack.ir/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8/ http://ispst-pack.ir/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8/#comments Sat, 06 Oct 2018 06:49:45 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3075 نوشته چهارمین دوره از مجموعه آموزش های بسته بندی شرکت نفت بهران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
002 (4)

نوشته چهارمین دوره از مجموعه آموزش های بسته بندی شرکت نفت بهران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8/feed/ 0
سازمان ملی استاندارد ایران حامی اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86/ http://ispst-pack.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86/#comments Mon, 17 Sep 2018 06:30:31 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3047 نوشته سازمان ملی استاندارد ایران حامی اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته سازمان ملی استاندارد ایران حامی اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86/feed/ 0
قابل توجه صنایع بسته بندی و تولیدکنندگان کالای ایرانی http://ispst-pack.ir/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af/ http://ispst-pack.ir/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af/#comments Mon, 17 Sep 2018 06:28:16 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3044 نوشته قابل توجه صنایع بسته بندی و تولیدکنندگان کالای ایرانی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته قابل توجه صنایع بسته بندی و تولیدکنندگان کالای ایرانی اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af/feed/ 0
از حامیان دیگر کنفرانس : شرکت دنیای جعبه http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87/ http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87/#comments Mon, 17 Sep 2018 06:25:01 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3041 نوشته از حامیان دیگر کنفرانس : شرکت دنیای جعبه اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته از حامیان دیگر کنفرانس : شرکت دنیای جعبه اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87/feed/ 0
کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران حامی اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/ http://ispst-pack.ir/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/#comments Sun, 16 Sep 2018 05:47:05 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3038 نوشته کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران حامی اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران حامی اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/feed/ 0
انجمن گیاهی دارویی ایران حامی اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86/ http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86/#comments Sun, 16 Sep 2018 05:43:12 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3034 نوشته انجمن گیاهی دارویی ایران حامی اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته انجمن گیاهی دارویی ایران حامی اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86/feed/ 0
حمایت سراسری سازمان حفاظت محیط زیست از اولین کنفرانس بین‌المللی بسته‌بندی ایران http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2/ http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2/#comments Fri, 14 Sep 2018 08:04:52 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3031 نوشته حمایت سراسری سازمان حفاظت محیط زیست از اولین کنفرانس بین‌المللی بسته‌بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
نوشته حمایت سراسری سازمان حفاظت محیط زیست از اولین کنفرانس بین‌المللی بسته‌بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2/feed/ 0
قابل توجه اعضای حقوقی انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران http://ispst-pack.ir/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88/ http://ispst-pack.ir/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88/#comments Tue, 17 Jul 2018 05:27:46 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3024 به اطلاع می رساند جهت حمایت از کالای ایرانی و کمک به صنعت بسته بندی کشور، انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در حال پیاده سازی مدل مدیریت سیستم بسته بندی استان قزوین در شهرک صنعتی کاسپین می باشد. بدین منظور اعضای حقوقی انجمن در معرفی و توانمندی خود در این شهرک صنعتی برای …

نوشته قابل توجه اعضای حقوقی انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
به اطلاع می رساند جهت حمایت از کالای ایرانی و کمک به صنعت بسته بندی کشور، انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در حال پیاده سازی مدل مدیریت سیستم بسته بندی استان قزوین در شهرک صنعتی کاسپین می باشد. بدین منظور اعضای حقوقی انجمن در معرفی و توانمندی خود در این شهرک صنعتی برای تولیدکنندگان کالای ایرانی بصورت رایگان در اولویت انجمن قرار دارند، لذا خواهشمند است آخرین توانمندی خود را به صورت گاتالوگ، بنر، تیزر یا نمونه محصولات به صورت اصل یا ماکت به دفتر انجمن در تهران ارسال نموده تا در نمایشگاهی دائمی که به همین منظور در دفتر شماره ۲ انجمن واقع در شهرک صنعتی کاسپین می باشد به نمایش گذاشته شود.

 

آدرس و شماره تماس دبیرخانه :

تهران، میدان صنعت (شهرک قدس)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسری طبقه همکف انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران
تلفن: ۸۸۵۷۵۶۰۰- ۸۸۳۶۹۷۵۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۵۷۵۶۰۶-۰۲۱
ایمیل: contact@ispst-pack.ir

 

نوشته قابل توجه اعضای حقوقی انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88/feed/ 0
قابل توجه طراحان بسته بندی (محصولات خشکبار) http://ispst-pack.ir/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b4%da%a9/ http://ispst-pack.ir/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b4%da%a9/#comments Sun, 15 Jul 2018 08:37:23 +0000 http://ispst-pack.ir/?p=3018 انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در اجرای مدل سیستم بسته بندی استان قزوین و در حمایت از کالای ایرانی ، از طراحان علاقمندان صنعت بسته بندی دعوت می نماید تا در این خصوص با انجمن همکاری نمایند .  لذا متقاضیان در صورت ارسال مدارک درخواستی زیر می توانند در این فعالیت بزرگ ملی …

نوشته قابل توجه طراحان بسته بندی (محصولات خشکبار) اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران در اجرای مدل سیستم بسته بندی استان قزوین و در حمایت از کالای ایرانی ، از طراحان علاقمندان صنعت بسته بندی دعوت می نماید تا در این خصوص با انجمن همکاری نمایند .  لذا متقاضیان در صورت ارسال مدارک درخواستی زیر می توانند در این فعالیت بزرگ ملی مشارکت نمایند .

  • ارایه مشخصات حقیقی یا حقوقی خود
  • معرفی سلایق و توانمندیهای خود در حوزه طراحی بسته بندی ، بویژه بسته بندی محصولات خشکبار
  • تهیه و ارایه راهکار های پیشنهادی جهت بررسی و اجرای آنها

لازم به ذکر است این راهکارهای پیشنهادی بایستی دارای فازهای اجرایی و زمان بندی شده بهمراه هزینه تمام شده باشند .

علاقمندان می توانند پیشنهادات خود را به آدرس ذیل ارسال نمایند .

 

آدرس و شماره تماس دبیرخانه :

تهران، میدان صنعت (شهرک قدس)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرای طبقه همکف انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران
تلفن: ۸۸۵۷۵۶۰۰- ۸۸۳۶۹۷۵۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۵۷۵۶۰۶-۰۲۱
ایمیل: contact@ispst-pack.ir

نوشته قابل توجه طراحان بسته بندی (محصولات خشکبار) اولین بار در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران پدیدار شد.

]]>
http://ispst-pack.ir/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b4%da%a9/feed/ 0