آشنایی با انجمن علمی بسته بندی ایران

معرفی

هدف از تشکیل انجمن علمی بسته بندی ایران ، ابتدا شناخت و کسب دانش در زمینه مسائل و مباحث انجام شده درباره آن ،  آسیبشناسی به عنوان یک رشته دانشگاهی،  نبود متخصصین و افراد خبره صنعت بس تهبندی با مدرک دانشگاهی، سپس ارائه راهکار و ساختار مناسب جدید  بهمنظور رفع مشکلات و  نارساییهای فعلی صنعت  بستهبندی  میباشد .به صورتی که با الگویی مناسب انتخاب افراد برگزیده و شایسته در  دانشگاهها و صنعت صورت گرفته،  استعدادها و  تواناییهای افراد تشخیص داده شده و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده و سودجویی مؤسساتی که آثار روحی و روانی بر علم بسته بندی و به تبعات آن کاهش  ناهنجاریها و آس یبهای اجتماعی،  اقتصادی و سیاسی است .

مهم ترین اهداف به قرار ذیل  میباشد.

اهداف

 • ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین وزارتخانه ها، س ازمانها ، بنگاهها و…
 • استفاده از ظرفیت مازاد جهت بهبود و توسعه سیستمهای بسته بندی• حل مسائل و مشکلات راهبردی برای توسعه صنعت بسته بندی
 • ایجاد مرکز مطالعاتی به منظور رصد آخرین نوآوری ها در حوزه بسته بندی
 • تولید و توسعه دانش و فناوری های نوین بسته بندی
 • طراحی و اجرای دورههای آموزشی کوتاه  مدت، بلند مدت و سمینارهای تخصصی
 • فراهم شدن زمینه ای برای روحیه تحقیق ، کارگروهی، نوآوری های آموزشی،  خلاقیت ها و  کارآفرینیها
 • تحقیق و پاسخگویی به نیازهای علمی و کاربردی بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور
 • صنعت صادرات محصولات داخل کشور
 • شناخت نخبگان و متخصصان علمی و صنعتی به دلیل نبود رشته دانشگاهی و ضعف آن
 • خارج شدن از وضعیت تک محصولی و توسعه صادرات محصولات تولیدی داخل کشور
 • عدم شناخت کافی به علم بستهبندی و موضوعات آن با سایر صنایع
 • ضعف تولیدکنندگان کالا به طراحی و شرایط بسته بندی محصول
 • تغییر وضعیت موجود و ارائه راه حل و الگوهایی برای دستیابی به رشته دانشگاهی و تبعات آن پذیرش دانشجو بهعنوان  مهمترین عامل برای کسب شغل و جایگاه اجتماعی مناسب• جلوگیری از  ناهنجاریها و آسیب های روانی،  اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی که از چالش های اصلی کشور است.
 • مشارکت دانشگاه ها به عنوان اصلی ترین عامل پذیرش دانشجو با توجه به اینکه از نظر اشتغال، زمینه مناسبی دارد.

اطلاع رسانی انجمن بسته بندی

 • فصل نامه علمی – ترویجی علوم و فنون بسته بندی
 • کتاب های تخصصی بسته بندی
 • استانداردهای جهانی بسته بندی
 • مقالات بسته بندی
 • انجمن ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بسته بندیبرنامه های راهبردی پنج ساله انجمن شناخت روش های نوین بسته بندی
 • رشد، توسعه و اشاعه فرهنگ بسته بندی
 • رشد و توسعه نیروی انسانی
 • تشکیل بانک اطلاعاتی و توسعه فرآیند اطلاع رسانی بستهبندی
 • برقراری ارتباط با مراکز بین المللی فعال در زمینه بسته بندی توسعه استانداردهای بسته بندی
 • بازنگری ضوابط و ایجاد تسهیلات لازم در راستای توسعه بسته بندی در صنایع مختلف
 • کوشش در راستای ساماندهی ملی بس تهبندی و ایجاد زیر ساخت های لازم

کمیته های تخصصی انجمن

محور                        موضوع                 فعالیت ها

ماشین آلات             اقلام هدف          گروه های تخصصی مواد             مواد غذایی         آموزش و پژوهش فناوری مواد       شوینده   انتشارات

ظروف                   مواد دارویی       آمار و اطلاعاتطراحی و چاپ        مواد شیمیایی       پذیرش و روابط عمومی

درباره‌ی admin