مجمع

۰۰۱ – آگهی برگزاری مجمع

۰۰۲ – شرایط عضویت

۰۰۳ – فرم کاندیداتوری

۰۰۴ – وکالت نامه

۰۰۵ – فرم برگ رای

۰۰۶ – اسامی کاندید ها

 

از داوطلبین گرامی درخواست می شود  چنانچه شرایط ثبت نام در روز مجمع (۹۸/۳/۲۸) را دارند. فرم کاندیداتوری را تکمیل و تا تاریخ ۹۸/۳/۱۵ به ادرس انجمن ارسال فرمایند :

تلفن:  ۸۸۳۶۹۷۵۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۵۷۵۶۰۶-۰۲۱

ایمیل: contact@ispst-pack.ir