آشنایی با فعالیت های گروه بسته بندی مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی

بسته بندی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در بازاریابی یک محصول، عامل مؤثری در رشد فروش کالا شناخته شده است و ش رکتها و  دولتها برای افزایش توان رقابتی خود در بازارهای داخلی و خارجی از آن بهره می برند  .

صنعت  بسته بندی در هر کشور، نماینده رشد ساختار بازار ،توان صادرات، عرضه صحیح محصول و خدمات است؛ زیرا بسته بندی به طور کلی با مصرف، تولید، فنّاوری و بازار ارتباط تنگاتنگ دارد .

مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی در سال ۷۷۳۱ با هدف نهادینه نمودن تحقیقات و مطالعات سازمان لجستیک در دانشگاه جامع امام حسین)ع( به منظور دستیابی به اهداف زیر تأسیس گردید:

 • ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
 • تولید و توسعه دانش و فناوری لجستیکی
 • حل مسائل و مشکلات لجستیکی
 • استفاده از ظرفیت مازاد جهت بهبود و توسعه  سیستمهای لجستیکی نیروهای مسلح،           بخشهای دولتی و خصوصی از آن جا که بسته بندی در اکثر فعالیت های لجستیکی به خصوص خرید، توزیع، حمل  ونقل،         ذخیرهسازی، بازیافت و فروش نقش زیادی ایفا کرده و عامل بسیار مؤثری در اصلاح روشها، کاهش هزینه ها و رضایت مصرف کنندگان           میباشد لذا در این مرکز که کلیه ابعاد سیستم های لجستیکی مورد بررسی قرار می گیرند به طور جدّی به موضوع بس تهبندی پرداخته  میشود.

توجه کافی و شایسته به  بسته بندی چه دستاوردهایی را به دنبال دارد

 • ایجاد انگیزه در مصرف کننده جهت خرید محصول
 • کاهش صدمات ناشی از عوامل مکانیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی
 • کاهش هزینه حمل ونقل
 • ایجاد اشتغال
 • رضایت مصرف کننده
 • افزایش زمان حفظ و نگهداری کالای فاسد شدنی
 • کاهش ضایعات مواد غذایی در محیط زیست
 • تبدیل زباله ها به مواد قابل مصرف دیگر
 • توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی

لازم به ذکر است این مرکز تحقیقاتی به عنوان یک کارکرد اصلی خود، به طور مستمر با مراکز تخصصی بسته بندی در داخل و خارج در ارتباط بوده و در این راستا نشریات تخصصی و  پایگاههای اطلاعاتی مرتبط با بسته بندی را در اینترنت شناسایی می کند.

امید است با رویکرد انجام تحقیقات بنیادی برنامه ریزی شده و با انجام یک حمایت مناسب مالی، این مرکز بتواند در آینده به دستاوردهای ارزشمند دیگری دست یابد و با انتشار آن ها علاوه بر ترویج موضوع بسته بندی و علوم مرتبط با آن ،دیگر مراکز و محققین فعال در این عرصه را بتواند بهره مند سازد و در نهایت موجب شکوفایی صنایع به علت کاربردی شدن این نتایج باشیم.

درباره‌ی admin