اعضای حقوقی

مرکز مطالعات و پژوهش های  لجستیکی
ماشین سازی حکمایی
فصلنامه علوم و فنون بسته بندی
صنایع ماشین سازی شیرزاد
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
پردیس ابوریحان
رهپویان امروز اندیشه سازان فردا
وزارت صنعت، معدن و تجارت
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی
سازمان ملی استاندارد
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
شرکت ساتر سبز
شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق
پارس پلیمر