اعضای هیئت مؤسس

دکتر محمدرضا مشایخی

ریئس مرکز مطالعات و پژوهش‌­های لجستیکی

 Dr. Mashayekhi

دکتر ابراهیم تیموری

Teimoury@iust.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

Dr. Teymori

دکتر محمدرضا جوکار

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

Dr. Jokar

دکتر مهدی بهزاد

m_behzad@sharif.edu

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

Dr.Behzad

دکتر عبدالرسول ارومیه‌ای

a.oromiehie@ippi.ac.ir

عضو هیئت علمی (بازنشسته) پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

Dr.Oromieey

دکتر مهدی نوری

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

Dr.Noori

آقای دکتر مهدی فرهودی

farhoodi@sbmu.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Dr. Fahodi

دکتر سعید مهدوی فیض آبادی

mahdavi43@gmail.com

 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور Dr Mahdavi

دکتر سیاوش نصرت‌پناه

nosratpanah@ihu.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

Dr. Nosrat Panah

مهندس مصطفی امام پور

emampourmos@yahoo.com

 مدیر کمیته استاندارد و بسته‌بندی مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی Mr. Emampour

نیما سیدالحکمایی

nima@hokamai.com

 مدیرعامل شرکت حکمایی Mr.Hokamaei

دکتر شادمان پورموسی
sh.pourmousa@gmail.com

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (دانشکده منابع طبیعی)

dr. shad man poor_mosa

دکتر سید مهدی جعفری

smjafari@gau.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان Dr. Jafari