اولین دوره شناخت بسته بندی مواد غذایی برگزار گردید

اولین دوره شناخت بسته بندی مواد غذایی برگزار گردید

۱۸و ۱۹ تیرماه

مدرس سرکار خانم شرافتی