خوشه

 

7

دوره انتشار: هفته نامه

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: نعمت ا… زمانیان

مدیر مسئول: نعمت ا… زمانیان

سردبیر: معصومه جوادی

مدیر داخلی: مهندس فرزانه شکاری

ویراستار فارسی: گروه نشریه خوشه

محل انتشار: مشهد

تلفن: ۳۷۶۷۱۳۱۳ (۰۵۱)

نمابر: ۳۷۶۴۷۸۶۴ (۰۵۱)

نشانی: مشهد، بلوار سجاد، خیابان بهارستان، بهارستان ۴، پلاک۲۳

نشانی الکترونیک: khooshe.magazineyahoo.com