دانشگاه ها و مراکز آموزش

 

دانشگاه نشانی سایت لوگو
آزاد تهران جنوب http://www.azad.ac.ir/  1
دانشگاه تهران http://ut.ac.ir/fa  2
دانشگاه شاهد http://shahed.ac.ir/Pages/Home.aspx  3
دانشگاه شهید بهشتی http://www.sbu.ac.ir/sitepages/home.aspx  4
علامه طباطبایی http://www.atu.ac.ir/  5
فردوسی مشهد https://www.um.ac.ir/  6
تربیت مدرس http://www.modares.ac.ir/  7
تهران مرکز http://www.iauctb.ac.ir/  1
بین المللی امام خمینی http://www.ikiu.ac.ir/fa/  8
دانشگاه تبریز http://www.tabrizu.ac.ir/  11
امیرکبیر http://www.aut.ac.ir/aut/fa/  13
صنعتی مالک اشتر http://www.mut.ac.ir/  14
دانشگاه زنجان http://www.znu.ac.ir/  15
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی http://www.gau.ac.ir/  16
دانشگاه الزهرا http://www.alzahra.ac.ir/  18
دانشگاه هنر http://www.art.ac.ir/  19
داشنگاه هنر اصفهان http://www.aui.ac.ir/index.php/fa/  20
دانشگاه یزد https://www.yazd.ac.ir/  21
تهران شمال http://iau-tnb.ac.ir/fa  1
داشگاه صنعتی شریف http://www.sharif.ir/home  22
دانشگاه علم و صنعت http://www.iust.ac.ir/  23
خاتم الانبیاء – بهبهان http://www.bkatu.ac.ir/  24
تربیت دبیری شهید رجایی http://www.sru.ac.ir/  41
دانشگاه ولیعصر رفسنجان http://vru.ac.ir/  42
دانشگاه علوم انتظامی http://apu.ac.ir/  26
دانشگاه زابل http://www.uoz.ac.ir/  27
آزاد کرج http://www.kiau.ac.ir/fa  1
دانشگاه صنعتی سهند http://www.sut.ac.ir/main/  28
دانشگاه شهرکرد http://www.sku.ac.ir/  29
دریانوردی و علوم دریایی چابهار http://cmu.ac.ir/  30
دانشگاه جامع علمی کاربردی http://www.uast.ac.ir/  31
دانشگاه ارومیه http://www.urmia.ac.ir/  32
دانشگاه پیام نور http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/  33
دانشگاه کاشان http://www.kashanu.ac.ir/  34
علوم تحقیقات http://srbiau.ac.ir/fa  1
دانشگاه جیرفت http://www.ujiroft.ac.ir/  35
دانشگاه شیراز http://shirazu.ac.ir/index.php?page_id=2579  36
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل http://www.nit.ac.ir/  38
دانشگاه صنعتی اصفهان http://www.iut.ac.ir/  39
دانشگاه امام حسین http://www.ihu.ac.ir/  40
آزاد قزوین https://www.qiau.ac.ir/  1
 دانشگاه سمنان  http://www.semnan.ac.ir/  37