دوره ارتباط تصویری(بسته بندی)

مدت دوره ۱۶ ساعت

سر فصل دوره چهارم بهران:

ارتباط، تصویر، ارتباط تصویری، تصویر گری، تصویر و رسانه، انتقال پیام از طریق تصویر، تصویرر و افکار عمومی، عناصر اولیه، کاربردهای رنگ، تقابل رنگ ها و …

 

photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۷_۰۸-۴۷-۵۰