سازمان ها و شرکت ها

 

۱ – فودنا / شبکه خبری صنایع غذایی ایران                    http://www.foodna.ir

۲- سازمان توسعه تجارت ایران                                       http://farsi.tpo.ir

۳ – شرکت صنایع بسته بندی ایران                           http://packcenter.info

۴ – سازمان غذا و دارو                                          http://www.fda.gov.ir

۵- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی                            http://www.irost.org