فهرست تفاهم نامه ها

به نام خدا

فهرست تفاهم نامه های همکاری انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران با دانشگاهها، انجمن های علمی، سازمان ها و شرکت ها به شرح زیر می باشد.
  1. مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی
  2. انجمن علمی نت ایران
  3. انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی ایران
  4. پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
  5. شرکت توسعه کاربرد پرتوها
  6. شرکت  فستو تهران