مجله علوم و صنایع غذایی

2

 

عنوان نشریه : مجله علوم و صنایع غذایی

نوع نشریه : فصلنامه

کد ISSN  :  ۸۷۸۷-۲۰۰۸

صاحب امتیاز : انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی ایران

مدیر مسئول :  دکتر ایرج شریفی آل آقا

سر دبیر :  دکتر محمدحسین عزیزی

آدرس : تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،  دانشکده کشاورزی ،  گروه علوم و صنایع غذایی ایران

صندوق پستی :  ۳۳۶- ۱۴۱۱۵

تلفن :  ۴۴۱۸۰۵۳۹ (۰۲۱) , ۴۸۲۹۲۴۷۵ (۰۲۱)

نمابر : ۴۸۲۹۲۲۰۰ (۰۲۱)

پست الکترونیکی :  AZIZIT_M@modares.ac.ir

سایت فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران : http://fsct.modares.ac.ir/