موسسات تحقیقاتی

۱- سازمان ملی استاندارد ایران                                     http://www.isiri.gov.ir/Portal/Home

۲- مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران                                                       http://irtci.com

۳- مرکز مطالعات و پژوهش های گمرک و تجارت                      http://www.irancustoms.com

۴- موسسات تحقیقاتی فنی و مهندسی کشاورزی                 http://aeri.areo.ir/homepage.aspx 

۵- انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور                          http://www.nnftri.ac.ir

۶- سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران                                    http://www.irost.org