هیئت تحریریه

 

مهندس نیما سیدالحکمائی – مدیر عامل شرکت

ماشین سازی حکمائی

 دکتر مرجان شرافتی

 علیرضا سوری – محقق و پژوهشگر چاپ و بسته بندی

دکتر حبیب اله خادمی اسلام – عضو هیئت علمی دانشگاه

ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران