چهارشنبه , مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خانه / اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 

آقای مهندس مصطفی
امام پور
 رئیس هیئت مدیرهMr. Emampour
 آقای دکتر محمدرضا مشایخیعضو هیئت مدیرهmashayekhi-1
آقای مهندس نیما سیدالحکماییخزانه دار و عضو هیئت مدیرهMr.Hokamaei

آقای دکتر مهدی فرهودی

عضو هیئت مدیرهDr. Fahodi
 

آقای دکتر سعید مهدوی
فیض آبادی

عضو هیئت مدیرهDr Mahdavi
آقای مهندس معادی رودسریبازرس علی البدل33444