اعضای هیئت مدیره

 

دکتر مصطفی
امام پور
 رئیس هیئت مدیره
دکتر حبیب اله خادمی اسلام عضو هیئت مدیره
مهندس نیما سیدالحکمایی عضو هیئت مدیره و خزانه دار

دکترمحمد حسن معادی

عضو هیئت مدیره

دکتر مرجان شرافتی

عضو هیئت مدیره
دکتر زاهد احمدی عضو علی البدل هیئت مدیره
دکتر سمیرا برنجی اردستانی عضو علی البدل هیئت مدیره
رضا پورزند بازرس اصلی
علی بهادری بازرس علی البدل