چهارشنبه , اردیبهشت ۴ ۱۳۹۸
خانه / اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 

آقای مهندس مصطفی
امام پور
 رئیس هیئت مدیرهMr. Emampour
 آقای دکتر محمدرضا مشایخیعضو هیئت مدیرهmashayekhi-1
آقای مهندس نیما سیدالحکماییخزانه دار و عضو هیئت مدیرهMr.Hokamaei

آقای دکتر مهدی فرهودی

عضو هیئت مدیرهDr. Fahodi
 

آقای دکتر سعید مهدوی
فیض آبادی

عضو هیئت مدیرهDr Mahdavi
آقای دکتر علیرضا بصیریاعضای علی البدل هیئت مدیره Capture
آقای مهندس معادی رودسریبازرس علی البدل33444