فهرست مشاورین

جناب آقای رضا پورزند محقق و پژوهش‌گر Untitled
خانم مهندس منیژه عبدی رئیس آزمایشگاه های مرجع گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزیAbdi
فرناز معصوم زاده جوزانیاستادیار گروه ارتباط تصویری دانشگاه هنر اصفهان
آقای دکتر شادمان
پور موسی
هیئت علمی گروه صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
آقای دکتر سید مهدی جعفری  
smjafari@gau.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جناب آقای علیرضا سوریکارشناس چاپ و بسته بندیعلیرضا سوری
جناب آقای جناب آقای حامد اهریعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
د کتر مهدی جنوبیعضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر مهدی فرهودیعضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، داشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جناب آقای محسن کریمیطراح گرافیک، طراح تخصصی بسته بندی