فهرست مشاورین

جناب آقای رضا پورزند محقق و پژوهش‌گر مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکیUntitled
خانم مهندس منیژه عبدی رئیس آزمایشگاه های مرجع گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزیAbdi
 خانم مهندس لاله جاویدکارشناس استاندارد بسته بندی
آقای دکتر شادمان
پور موسی
هیئت علمی گروه صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
آقای دکتر سید مهدی جعفری  
smjafari@gau.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جناب آقای علیرضا سوریکارشناس چاپ و بسته بندیعلیرضا سوری
جناب آقای جناب آقای حامد اهریعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
د کتر مهدی جنوبیعضو هیئت علمی دانشگاه تهران