شنبه , مهر ۱ ۱۳۹۶
خانه / فهرست مشاورین

فهرست مشاورین

خانم مهندس منیژه عبدی

 

 رئیس آزمایشگاه های مرجع گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی  Abdi
 آقای دکتر شادمان
پور موسی

 هیئت علمی گروه صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

dr. poor_mosa
 خانم دکتر بهجت
تاج الدین

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

آقای دکتر سید مهدی جعفری

smjafari@gau.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آقای مهندس رضا نورائی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه صنعت
بسته بندی